മലയാളത്തില്‍ ബ്ലോഗ്‌ ചെയുവാന്‍ ഒരു എല്ലു പ വഴി

മലയാളത്തില്‍ ബ്ലോഗ്‌ ചെയുവാന്‍ ഒരു എല്ലുപ വഴി കണ്ടുപിടിച്ചു! വേര്‍ഡ്‌പ്രസ്‌ഇല്‍ ഇമെയില്‍ വഴി ബ്ലോഗ്‌ ചെയുക, അന്നിട്ട്‌ ഗൂഗിള്‍ഇന്റെ ഇമെയില്‍ അക്കൗണ്ട്‌ഇല്‍ നിന്ന് ട്രന്ളിറെരറേന്‍ ഉപയോഗിച്ചു ബ്ലോഗ്‌ ചെയുക!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s