പരീക്ഷ അടുക്കുമ് ബോള്

ആദ് യ മായി മലയാളത്തില് പോസ് ട് ചെ യ് യാം എന്നു കരുതി. പക് ഷെ യുണീകോടി൯ടെ മലയാള ലിപി ഉണ് ടാക്കിയ ***൯മാ൪ അതു വലിയ ഒരു തലേവദനയാക്കി. പരീക്ഷ അടുക്കുമ് ബോള് തോന്നുന്ന ചില പരീക്ഷണങള്. അലലാെത ഇതിനു എ൯താണു പറയുക.

Advertisements

2 thoughts on “പരീക്ഷ അടുക്കുമ് ബോള്

  1. Though I didn’t get a word of it, but seeing you blog in your language, feels good 🙂 .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s